ภาพดอกไม้สวยๆๆ

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ส่งงานเดียวค่ะ

กิจกรรม"สัตว์อะไรออกลูกเป็นไข่"

เตรียมตน
- ฝึกการร้องเพลงที่ตนเองได้เตรียมไว้
- เตรียมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ( จัดสภาพอารมณ์)
- เข้าใจในเนื้อหาของเพลง
- ทดลอง ฝึกปฏบัติให้คล่องแคล่ว
- เตรียมคำพูดที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น

เตรียมสื่อ
- เนื้อเพลง "แม่ไก่ออกไข่ "
- กระดาษชาร์ต- ปากกาเคมี
- กระดาษ A4
- ดินสอสี
- ดินสอ
- ภาชนะที่ใส่ดินสอสี ดินสอ
- เทปใส

เตรียมกิจกรรม
- เชิญชวนให้เด็กสนใจในกิจกรรม โดยใช้คำพูดกระตุ้นเด็ก
- นำสื่อเพลงที่เตรียมไว้มาให้เด็กๆฝึกร้อง จนเกดความชำนาญ เกิดความสนุกสนาน
- พอจบจากเพลง ก็มาที่หัวข้อสนธนา กับเด็กในหัวข้อ " สัตว์อะไรออกลูกเป็นไข่ "
- ให้เด็กๆช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก
- จากนั้นก็แจกกระดาษ A4 ให้กับเด็ก ๆวาดรูป "สัตว์อะไรออกลูกเป็นไข่ "
- เมื่อเด็กวาดรูประบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เด็กๆแต่ละคนบรรยายใต้ภาพ
- ครูคอยช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กคิด เด็กเกิดจินตนาการ

สรุปกิจกรรมที่ได้ไปทำกับน้องๆ
จากที่ได้ไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆหนูได้อะไรหลายอย่างเลยค่ะเป็นต้นว่า
- การสร้างความสัมพันธไมตรีต่อน้องที่เราจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะ
- ควรเตรียมความพร้อมในกิจกรรมของตนเองให้ออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุด
- การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่พอเลย การได้ทำกิจกรรมในห้องเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี และบูรณาการทั้งองค์ความรู้ เจตคติ แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง อยู่ร่วมกันกับครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมตามบริบทวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ในสังคมและชุมชนนั้นๆ เมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีการดำรงชีวิตของเด็กไทย จึงสามารถธำรงรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนอยู่คู่คนไทยและชาติไทยต่อไปได้ การนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญต่อการเชื่อมโยงทักษะชีวิตของเด็กจากห้องเรียนสู่การดำเนินชีวิตที่บ้านอย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้นการประสานร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามของเด็กไทยสืบไป

รูปภาพ

รูปภาพ

VDO เพลง

object width="425" height="355">